Կիրկորովի համերգը Պյատիգորսկում չեղարկվել է հավատացյալների բողոքներից հետո

SOCHI, RUSSIA – AUGUST 20, 2021: Singer Filipp Kirkorov performs at a concert featuring Dima Bilan's songs as part of the New Wave 2021 International Contest for Young Pop Singers. Vyacheslav Prokofyev/TASS Ðîññèÿ. Ñî÷è. Ïåâåö Ôèëèïï Êèðêîðîâ âî âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ íà âå÷åðå ïåñåí ïåâöà Äèìû Áèëàíà â ðàìêàõ êîíêóðñà ìîëîäûõ èñïîëíèòåëåé "Íîâàÿ âîëíà-2021". Âÿ÷åñëàâ Ïðîêîôüåâ/ÒÀÑÑ

Ռուս երգիչ Ֆիլիպ Կիրկորովի համերգը Պյատիգորսկում, որը պետք է կայանար հունիսի 19-ին, չեղարկվել է տեղի բնակիչների բողոքներից հետո, չորեքշաբթի ՏԱՍՍ-ին հայտնել են «Կամերտոն» դահլիճից, որտեղ պետք է անցկացվեր միջոցառումը։ Բնակիչները վիրավորվել են արտիստի համերգային ծրագրում ներառված համարներից մեկից, որտեղ քրիստոնեական խաչ է օգտագործվում։

Կազմակերպիչները ՏԱՍՍ-ին հաստատել են համերգի չեղարկումը՝ նշելով, որ տոմսերը հնարավոր է վերադարձնել «Կամերտոն» սրահի տոմսարկղում։ Քաղաքապետարանի մամուլի ծառայությունից նաև հայտնել են, որ քաղաքապետարանը տեղի բնակիչներից ստացել է համերգը չեղարկելու խնդրանքներ։