Tag Archives: հանքային ջուր

Սննդաբանը խոսել է հանքային ջրի վտանգների մասին

Սննդաբան Ելենա Սոլոմատինան խոսել է հանքային ջուր խմելու վտանգների մասին: Ըստ նրա՝ գոյություն ունի հանքային ջրի երեք տեսակ, որոնք տարբերվում են հեղուկի մեջ աղի պարունակությամբ: Դրանք են սեղանի, բուժիչ և բուժիչ-սեղանի հանքային ջրերը: Մասնագետը տեղեկացրել է, որ սեղանի ջուրը կարելի է...